Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: agaNita mahimaadbhuta


agaNita mahimadbhutha
raagam: gowLa

taaLam: aadi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Sanskrit

pallavi

agaNita mahimADbhuta lIla sadA karSita rajasAdi sadhyAtmaka
prapanca paripAla ananta paryanga shayana namO namastE

anupallavi

khaga turanga karuNAlavAla madhukaiTabAdi suraripu kulakAla

madhyamakaalam

kamalA mukha kamalashilImukha suragaNa sajjana natAngriyuga

caraNam

namO namastE puruSOttama namO namastE nArAyaNa puruSOttama
namO namastE punarapi punarapi nArAyaNA ananta lOkapatE

a: shrtajana kali kalmaSa hara dAnavakula bhanjana ramA ramaNa (namO)

b: manasAmrga nAnAvidha mukti vidhAyaka carAcarAtmaka rUpa (namO)

c: vidUra kuyOginAm pada pankaja vinuta janAvana ramita paramIsa (namO)

d: dAna sau mana tapOya sAdaya tantra mantra phala dAyaka mangaLa
gAna sampada nAradAdi munigIya mAnavara kIrti vidhAraNa (namO)

e: kSIra pArAvara taranga mrdu taraLa pankajApatayE
kSitijApatayE kSitIpadayE dinakara candra padayE padayE
sAdhu janAmpadayE vrajapadayE tAna yOga japatapa sAdhana
sangIta paramOda vidhAyaka padayE madhu muraharayE (namO)

f: diVya mangaL vigraha shObhamAna jaladha varNa gambhIra shubAnga
dhIra dharOnnata vilAsa bhAsura dEva dEva mahanIya uttunga
bhava timira ghOra haramikira kOTi vijita kamaladaLa karuNA pAnga
bhAvita vIhita nimitta sad prEma bhAgavata jana hrdayAnta ranga

g: candra jaTAdhara bhagavAnnata daitya varya manu kuTumbavEna
janakAnka dhruva mucukunda vidEha gAti raghu nAkuSa mAndAtAnu
candanu bali randi dEva pippilAda bhUriSENa dilIpa
udanga dEvala sArasvata shakara parAshara vijaya vidura adUrt-
tayAmbarIkSa vibhISaNa atishaya mahimOttama citta bhAva
mAruta tanaya pramukhAdi bhAgavata vinuta nirantara manO ramaNa (namO)

sAmOda gOpIjana brndAraka sarasAnga sundara rAdhApatE
sarvadA bharita gOgaNa gOvardhana taraNa bhujanga shirasI naTana (agaNita)


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 06/10/2005