Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: vetri ettu dikkum


veTri eTTu dikkum
raagam: mOhanam

28 harikAmbhOji janya
Aa: S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Subramanya Bhaaratiyaar
Language: Tamil

pallavi

veTri eTTu dikkum eTTa koTTu marashE vEdam enrum vAzhgavenru koTTu murashE

anupallavi

neTri poTTai kaNnanOdE nartanam sheidAnL nitta shakti vAzhgavenru koTTu murashE

caraNam 1

uRukku nalladu sholvEn enakkuNmai terindadu sholvEn
shIrukkellAm mudalAgum oru deivam tuNai sheyya vENdum

caraNam 2

vEdam arindavan pArppAn pala viddai terindavan pArppAn
nIti nilai tavarAmal daNDa nEmangaL sheibavan nayakkan

caraNam 3

paNDangal virppavan ceTTi pirar paTTini tIrppavan ceTTi
toNdar enrOr vaghuppillai tozhilil shOmbalaippOl izhivillai

caraNam 4

nAlu vaghuppum ingonrE inda nAnginil onru kuraindAl
vElai tavari shidaittE shettu vIzhndiDum mAniDa jAti

caraNam 5

onraik-kuDumbam tanilE poruL Onga vaLarppavan tandai
maTraik-karmangaL sheidE manai vAzhttiDa sheibavaL annai

caraNam 6

EvalgaL shibavar makkaL ivar yAvarum Or kulam anrO
mEni alaivarum onrAi nalla vIDu naDattudal kaNDOm

caraNam 7

jAtip-pirivugaL sholli adil tAzhvenrum mElenrum koLvAr
nItip-pirivugaL sheivAr angu nittamum shaNDaigaL sheivAr

caraNam 8

jAtik-koDumaigaL vENDAm anbu tannil shezhittiDum vaiyam
AdaravuTringu vAzhvOm tozhil Ayiram mANbura sheivOm

caraNam 9

peNNukku jnAnattai vaittAn bhuvi pENi vaLarttiDum Ishan
maNNukkullE shila mUDhar nalla mAdar arivaik-keDuttAr

caraNam 10

kaNNan iraNDinil onraik-kutti kATSi keDuttiDalAmO
peNgal arivai vaLarttAl vaiyam pEdamai aTriDum kANIr

caraNam 11

deivam pala pala sholli paghait-tIyai vaLarppavar mUDhar
uyvadanaittilum onrAi engum Or poruLAnadu deivam

caraNam 12

tIyinaik-kuMbiDum pArppAr nittam dikkai vaNangiDum turukkar
kOyil shiluvaiyin munnE ninru kumbiDum Eshu matattAr

caraNam 13

yAvarum paNIndiDum deivam poruL yAvinum ninriDum deivam
pArukkuLLe deivam onru idil parppala shaNDaigaL vENDAm

caraNam 14

veLLai nirattoru pUnai engaL vITTil varuvadu kANDIr piLLaigal peTradap-pUnai avai pErukkoru niramAghum

caraNam 15

shAmbal niramoru kuTTi karum shAndu niramoru kuTTi pAmbu niramoru kuTTi veLLaip-pAlin niramoru kuTTi

caraNam 16

enda niramirundAlum avai yAvum orEtaram anrO inda niram shiridenrum ihdu Etramenrum shollalAmO

caraNam 17

vaNNangaL vETrumaip-paTTAl adil mAnuDar vETRumai illai eNNangaL shigaigaLellAm ingu yAvarkkum onrenal kANIr

caraNam 18

nigharenru koTTu murashE inda Ninilam vAzhbavarellAm tagharenru koTTu murashE poimai jAti vaghuppinai ellAm

caraNam 19

anbenru koTTu murashE adil Akkam uNDAmenru koTTu tunbangaL yAvumE pOghum verum shUdup-pirivugaL pOnAL

caraNam 20

anbenru koYYu murashE makkaL attanai pErum nigharAm inbangaL yAvum perugum ingu yAvarum onrenru koNDAl

caraNam 21

uDan pirandArgaLaippOla ivvulagil mandar ellArum iDam periduNDu vaiyattil idil Edukku shaNDai sheivIr

caraNam 22

marattinai naTTavan taNNIr nangu vaLarttE OngiDa sheivAn shraddhai uDaiyadu deivam ingu shErndE uNavellai illai

caraNam 23

vayiTrukku shOTruNdu kaNDIr ingu vAzhum manidar ellORkkum payiTri uzhuduNDu vAzhvIr pirar pangai tiruDudal vENDAm

caraNam 24

uDan pirandavrgaLaippOla ivvulagil manidarellOrum diDham koNDavar melindOrai ingu tinru pizhaittiDalAmO

caraNam 25

valimaiyuDaiyadu deivam nammai vAzhttiDa sheivadu deivam melivu kaNDAlum kuzhandai tanai vIzhtti midittiDalAmO

caraNam 26

tambi shaTrE melivAnAl aNNan tAn aDimai koLLalAmO shembukkum kOmbukkum anji makkaLshiTr-aDimaippaDalAmO

caraNam 27

anbenru koTTu murashE adil yAvarkkum viDudalai uNDu pinbu manidargaLellAm kalvi peTrup-padam peTru vAzhvAr

caraNam 28

ariyai vaLarttiDa vENDum makkaLattanai pErukkum onrAi shiriyArai mEmpaDa sheidAl pinbu deivam ellOraiyum vAzhttum

caraNam 29

pArukkuLLE samattanmai toDar paTrum sahOdarattanmai yArukkum tImai sheyyAdu puli engum viDudalai sheyyum

caraNam 30

vayiTrukku shOriDa vENDum ingu vAzhum manidarukkellAm payiTrip-pala kalvitandu indap-pArai uyarttiDa vENDum

caraNam 31

onrenru koTTu murashE anbil Ongenru koTTU murashE nanrenru koTTu murashE inda nAnil mAndarukkellAm


Meaning:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 12/03/2007