Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: gOvardhana giridhara gOvinda - Click to listen (Uma Ayyar)!


gOvardana giridhaara gOvindha
raagam: darbaari kaanaDa

20 naTabhairavi janya
Aa: N2 S R2 G2 R2 S M1 P D1 N2 S
Av: S D1 N2 P M1 P G2 M1 R2 S

taaLam: tripuTa
Composer: NaaraayaNa Teertar
Language:

pallavi

gOvardhana giridhara gOvinda gOkulapAlaka paramAnanda
(gOvardhana)

anupallavi

shrI vatsAnkita shrI kaustubha dhara pAvaka bhayahara pAhi mukunda
(gOvardhana)

caraNam 1

puruhUta maka vikAta sucatura puruSOttama pUruia jagatudhara
MEru bhUri dhairya agavidhurA mInakEtu shatakOTi sharIra
(gOvardhana)

caraNam 2

amita kalyANaguNa agaNita lIla aparimitAnanda ghana nandabAla
samita daityadamba shAntyAdimUla vimala mAnasa vrtti vilasita shAla
(gOvardhana)

caraNam 3

vahatOjaka daNDa kOTistavEdam varadakimadbhUtam acalEndra vahanam
mahanIya kIrtim avahasi dEhi mudam mAgavanam madapanayasi ghanam
(gOvardhana)

caraNam 4

AnandAmrta vAridhikEla alaku parAkrama anupama lIla
shRi nandAtmaja shrtajanapAla shRikara kishalaya lAlanalOla
(gOvardhana)

caraNam 5

pATita suraripu pAdapa brnda pAvana carita parAmrta kanda
nATya rasOtkaTa nAnAbharaNa nArAyaNa tIrhArcita caraNa
(gOvardhana)


Meaning:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.

Song performed for karnATik by Uma Ayyar.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/09/2018