Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: sundara nandakumaara


sundara nandakumaara
raagam: madyamaavati

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: aadi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language:

pallavi

sundara nandakumAra surucira nava tuLasi hAra
(sundara)

anupallavi

mandara giridhara dhiRA gOvardanadhara yamunAvihAra
(sundara)

caraNam

prANanAtha rAjagOpAlA rAdhikAlOla grhANa rAjagOpAla

1

pAsamAna kamaladaLa vikasita samAna lOcana madhumura mOcana
rAsagAna rasikavara surucira suvarNa cArusimhAsana-midam grhANa
(rAja)

2

amarAdhipa sannuta padapankaja nava yauvana manmatakara
sumana gOpIjana sammata sumana sAkSatayuta pAtyamitam grhANa
(rAja)

3

sarvamangaLa surAsura vandita naga naga nagamaNi kinkiNi sincita
garvita dAnava khaNDita mangaLa kalashasmita arkyamitam grhANa
(rAja)

4

kamalAkara muraLidhara musalItara sOdara murabhIkara ati ati
ramaNiya tava yamunA shubhajala samAyukta AcamanIya sangrhANa
(rAja)

5

gOpakula tilaka malayaja tilaka manOhara mOhita lOka vilOcana
shObhaniya rAdhAmukha ramaNa suganddha manOhara dhUpamidam sangrhANa
(rAja)

6

nava nava pallava mallikAdi valayita vanamAlikAbharaNa mrgamada
dikpAlaka kanaka cEla nIla sarOruha tara karnadhyuti jAla
lAvaNya mrdu mandahAsa vadanAmbuja ravikOTi tEjarAja
mAdhava halatara sOdara shubhakara mangaLakara dIpamidam sangrhANa
(rAja)

7

pAyasAdaya shubha rucikaratara pAkatOka navanIta sASkulya
dadhinava phala citrAnna samanvita SaDrasayuta bhuktamidam sangrhANa
(rAja)

8

gOpIjana mana ranjana madhu muraLIdhara darAdharAruNa karavita
bhUhibala samyukta nAga vallIdaLayuta tAmbUlamidam grhANa
(rAja)

9

kalyANaguna karuNAlavAla kALIya phaNa pada lOla
jANUra paga pralambaka sakaTa dhEnukAdi kula kAla
candra varNa manamOhana nava vraja sundarI gaNavilOla
vENugAna viSANa taraNa priya gOsamUha hrdibhAva
viTapa mUla navanIta nijakara tarOttama gOkulabAla
(sundara)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005