Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: sadaa saaranga nayanE


sadha sarnga nayanE
raagam: ranjani

59 dharmaavati janya
Aa: S R2 G2 M2 D2 S
Av: S N3 D2 M2 G2 S R2 G2 S

taaLam: aadi
Composer: H. YOganarasimham
Language: Sanskrit

pallavi

sadA sAranga nayanE shrI sadAshivadayitE mAmava

anupallavi

sudhAkara kalAshEkhara kaumudImilita mandahAsE

caraNam 1

prEmajita jananAnta rINa bhartrukE kAmAri manOranjani
vAmEtara pArshvapriya vibhavE amara gaNahita kumArasambhavE

caraNam 2

kailAsa dhavala dhAmani maNimaya-vallakInAdara savilasanE
tAlalAsya para ramAvANi nanditE vara dEva vanditE


first | previous | next

Contact us

updated on 11/14/2008