Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: gOvindamiha gOpikaa


gOvindhamiha gOpikaa
raagam: madyamaavati

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: caapu
Composer: NaaraayaNa Teertar
Language:

pallavi

gOvidamiha gOpikA nanda kandam sAnandam avalOkayAmO mukundam

caraNam 1

gOpikA gaNa nayana kumuda pUrNEndum gOpAla kula tilakam akhila jana bandhum
shrIpatim anindhya haricandana sugandhim shrEyOvidhAyi karuNArasa sindhum

caraNam 2

sangItarasa rasika sarasa sallApam saraLa muuraLI gaLita sAdhusantApam
shrngAra rasapUra shrI madanagOpam shrtajanAnandam akhilAnanda rUpam

caraNam 3

anganAmukha padma sangi bhrngAkSam AlOla makara kuNDala naTanadakSam
mangaLAkAram akhila lOka samrakSam mAdhavam ashEkSa suraripu gaNa vipakSam

caraNam 4

vallavI mANikyamaNi yugaLa madhyE marakata maNicchAya madana gOpAlam
mallikA jAji campakAdi sumabhAram mahanIya lAvaNya lalita tara pUram

caraNam 5

sphurada dhara kalita muraLInAda sudhayA sura sundarIgaNam karSyati krpayA
guru karuNayA racitam Etadati lalitam nArAyaNAnanda tIrtha samuditam


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 03/23/2009