Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: brahmai vaaham


brahmai vaaham
raagam: naadanaamakriyaa

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 G3 M1 P D1 N3
Av: N3 D1 P M1 G3 R1 S N3

taaLam: aadi
Composer: Sadaashiva Bruhmendrar
Language: Sanskrit

pallavi

brahmai vAham kila sadguru krpayA

caraNam 1

brahmai vAham kila guru krpayA cinmaya bOdhAnanda ghanam tat

caraNam 2

shrtyantaika nirUpitam-atulam satya sukhAmbudhi samarasam anagham

caraNam 3

karmAkarma vikarma vidhUram nirmala samvida khaNDamapAram

caraNam 4

niravadhi sattAspada padamajaram nirupama mahimani nihitamanIham

caraNam 5

AshA pAsha vinAshana catyram kOsha pancakAtItam anantam

caraNam 6

kAraNa kAranamEkam anEkam kAlakAla kalitoSa vihInam

caraNam 7

apramEya padam akhildhAram niSprapanca nija niSkriya rUpam

caraNam 8

sva-prakAsha shiva madhva yama bhayam niSpratarkya mana pAyamakAyam


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 10/24/2005