Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: hara hara shiva shiva


harahara siva siva
raagam: shankaraabharaNam

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Tulaseevanam
Language:

pallavi

hara hara shiva shiva shambhO mahAdEva varada shrIkaNThEshvara mAmava sadA bhava

anupallavi

smara hara shankara shashidhara vishvEshvara sharaNAgata tatpara karuNAmrta sAgara

caraNam

kAmEsha sarvAshraya dArita bhavabhaya kAmita dAyaka nirAmaya mAyAmaya
kAmArE mrtyunjaya jaya jaya saccinmaya kAnana tulasI vilvAdi pUjana priya

madhyama kAlam

varadam naTana vilOla sharIram vasudha bhartAram shruti sAram
vara tApasa gaNa bhAva vihAram vana tulasI vilvArcitam ajaram


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 10/29/2005