Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: hari shankara


hari sankara
raagam: reeti gowLa

22 kharaharapriya janya
Aa: S G2 R2 G2 M1 N2 D2 M1 N2 N2 S
Av: S N2 D2 M1 G2 M1 P M1 G2 R2 S

taaLam: roopakam
Composer: Tulaseevanam
Language:

pallavi

hari shankara kumAra varada shrI bhutEshvara paripAhi satatam mAm puNya nadIshvara

anupallavi

hariNAnkAnana padma nayana paripAvana paritApa kAnana dahanadayA sadana

caraNam

shAstaha sharaNAgata jana pAlana nirata shAnta shArdUlavAha shabarIsha bhavapOta
shAstra purANa vEda nihita tApasa gIta shAshvata nAtha vana tulasI dalArcita


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 10/29/2005