Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: sharvam samaashrayEham


sarvam samasrayEham
raagam: sudda dhanyaasi

22 kharaharapriya janya
Aa: S G2 M1 P N2 P S
Av: S N2 P M1 G2 S

taaLam: roopakam
Composer: Tulaseevanam
Language:

pallavi

sharvam samAshrayEham kalmaSApaham sharmAvaham vrSavAham hrtamOham

anupallavi

sarvEshvaram shrIkaNThEshvaram shankaram durvAra duhkha haram paramEshvaram

caraNam

indu kalA-abharaNam vishva kAraNam vandAru vrnda bhavArti nivAraNam
sundarEsham girIsham khalabhISaNam kundavana tulasI vilva bhUSaNam


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 10/29/2005