Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shree jaalandharam


srI jAlandaram
raagam: gambheera naaTTai

36 calanaaTTai janya
Aa: S G3 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 S

taaLam: catushra tripuTa
Composer: Jayacamaraaja WODeyaar
Language: Sanskrit

pallavi

shrI jAlandharam AshrayAmyaham jalajAkSam

anupallavi

shrI jAhnavIdharam shankaram
shrI vidyA svarUpam shashidharam

madhyama kaalam

shrI vAsam sharvamshivAramaNam phaNigaNavara bhUS.aNam
shrIta janAnantAbhISTha phaladam shrI sadAshivam anisham

caraNam

purAdevAthAkAryartham tripurakArakaharam tryambakam
murAri dEvOttama pUjitAdi pavitra pAdayugaLa yuktam
tArakAvadartam mahA sEnarUpa dharam dEvAdi pramukham
darAdhyAkhila nAma pratipAdyam hamsam jagadvyApakam anantam
purandarAdi sannuta gambhIranATya pradarshaka nAgalingam
marakathamaNI shObhita lingam tAraka tEjOrUpa vAyu lingam


Meaning:


Other information:
Lyrics contributed by Sundar Raman with corrections from others.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 12/13/2005