Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: santatam gOvindaraajam (note)


santhatham gOvinda rAjam
raagam: shankaraabharaNam

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: tishra Eka
Composer: Muttuswaami Dikshitar
Language: Sanskrit

santatam gOvindarAjam sadA vandita nAradamuni vrndam santAna krSNam Anandakandam

cintitam cidAnandakandam rukmiNI satyabhAmA samEtam nIlameghajita sundaragAtram

shankha cakradharam shAntam pankaja pAda padmakaram parashurAma sEvitam

guruguhamuda sArvabhauma nandagOpAlam giridharam vENugAnalOlam smarAmyaham


Meaning:


first | previous | next

Contact us

updated on 05/30/2006