Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: praNatArtiharam aham


praNatArtiharam aham
raagam: cenjuruTi

Aa:D2 S R2 G3 M1 P D2 N2
Av: N2 D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S

taaLam: k/tripuTa
Composer: Mysore VaasudEvaacaarya
Language:

pallavi

praNatArtiharam bhajE shankaram

anupallavi

phaNitalpa vAsudEva bhaktAgrEsham phaNihAra lasita kandaram gaurIvaram

caraNam

karuNakaram haram candrashEkharam girIsham Ishvaram kari carmAmbaradharam
suragaNa pUjita caraNam tripura haraNam padanata mrkaNDu suta caraNam
smara haramina shashigrshAnu nayanam tOSitArjunam munijana krtanamanam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/10/2016