Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: AcyutAnanta gOvinda hari


AcyutAnanta gOvinda hari
raagam: madhyamAvati

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: aTa
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

acyutAnanta gOvinda hari saccidAnanda svarUpa mukunda

caraNam 1

kEshava krSNa mukunda hari vAsudEva guru jagadAdivandya
yashOdeya sukrtada kanda svAmi shESa shayana bhakta hrdayAnanda

caraNam 2

nArAyaNa ninna nAmavenna nAlige mElira bEkemba nEma
nAnu bEDuve ninna nAma prANa payaNa samayakodagali guNadhAma

caraNam 3

mAdhava mangaLagAtra svAmi yAdava kailAsa vAsana mitra
mahime kELidare vicitra ninna mana meccali satyabhAmA kaLatra

caraNam 4

gOvinda gOpAla bAla sOLa sAsira gOpira Ananda lIlA
nIla maNi muktAmAla nimmanEnendu kareyali sugrIva pAla

caraNam 5

viSNu cakravu bandu sutti mUru shrSTiyanella tirugi bennaTTi
krSNa salahendu moreyiTTa muni shrESTagiSTara mEle abhayava koTTe

caraNam 6

madhusUdana mArajanaka madagaja sILi mallara gelida tanaka
odagi kamsana konda bhaLiga nI mudukage paTTava kaTTIdyO dhanika

caraNam 7

trivikrama trailOkyanAtha dEva tripurara satiyara vratake vikhAta
yaduvamsha pANDava prIta enna hrdayadoLaDagiro shrI jagannAtha

caraNam 8

vAmana rUpili bandu baliya dAnava bEDalu ucitavu endu
dhAreyaneyalu andu beLedu dhAriNiyellavanaLedyo nInandu

caraNam 9

shrIdhara shrngAra hAra divya shrIvatsalAnjana shrI raghuvIra
vAridhi sama gambhIra dhIra krUra rakkasaranellara samhAra

caraNam 10

hrSikEsha vrndAvanadali nI haruSadi koLalnUduta yamuneyali
stiyara sammELadali nI dharisidyo mandAra mAle koraLali

caraNam 11

padmanAbha kELo ghanna pAda padmava tOriso bEgane ninna
muddu mukhava tOriyenna bEga uddhAra mADendu bEDuve ninna
1
caraNam 2

dAmOdara guNadhAma svAmi dAnavAntaka yadukula sArva bhauma
nIla mEgha nibha shyAma krSNa nIlApatiyemba bahu puNya nAma
1
caraNam 3

sankarSaNa danujaharaNa dEva pankajamukhi draupadi mEle karuNa
kumkumAnkata rEkhA caraNa nija kankaNa kEyura kaustubha bharaNa
1
caraNam 4

vAsudEva kELo ninna divya sAsira nAmava nenevane dhanya
bEsarade salaha bEkenna tusa gAsiya mADade karuNA sampanna
1
caraNam 5

pradyumnanendu nA karade enna baddhavAda duSkarmava kaLede
durbuddhi dur vAkya marede sAdhu sajjanara sanga ninninda berede
1
caraNam 6

aniruddha anudinadalli nI vinayadindidde gOpiyara maneyalli
sanakAdi vandya ninnagali ondu kSaNa biTTiralAre nillo manadali
1
caraNam 7

puruSOttamagAru sATi para brahma svarUpiye ninagArO pOTi
mahime kElidarondu kOTi ninna hrdayadi kaNDa brahmANDa kirITi
1
caraNam 8

adhOkSaja asura samhAri krSNa adbhUta rUpa shishupAlana vairi
bhaktara pAliya shauri ajAmiLa nAraganenne kAide murAri
1
caraNam 9

narasimha rUpava tALde kanda kareya kambhadi bandu karuNadi kAide
duruLa hiraNyakana sILde avana karuLu bagidu vanamAleya hAkde
20: acyuta nInati muddu gOpi bacciTTa hAlu mosaru beNNe meddu
tucca shakaTana kAliloddu kADu giccanu nungi pAlisideyo geddu
21: janArdana rUpa nInAgi enna manada karmava tolagiso mundAgi
munigaLellaru ondAgi I tanu ninnedembaro kELo nijavAgi
2
caraNam 2

upEndra rUpadi bande apramEya kALingana maDuva dhumukide
nAgana heDegaLa tuLide nAga patniyaru bEDe patiya pAliside
2
caraNam 3

hari hariyendare pApa rAshi haridu hOyitu enna manada santApa
sarvaroLage vishvarUpa ninna nere nambidavaranu salahuva bhUpa
2
caraNam 4

krSNa krSNanemba solla kELi nASTavAyitu enna pApagaLella
muTTi bhajisiro nIvella purandara viTTalannade matte bErilla


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016