Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: AvAga nene


AvAga nene
raagam: mOhana

Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: cApu
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

AvAga nene manave bhavada bhageya tappisi kAvaDidu krSNa nAma

anupallavi

dEvAdi dEvaneyendu kari moreyiDalu tAvolida divya nAma

caraNam 1

draupadI dEviyabhimAnavane rakSisitu shrIpatiya divya nAma
Apattu pariharisi aDavi shishuvane kAidu gOpAlakrSNana nAma

caraNam 2

guru bhISma karNa ashvattAma jayadradhara paribhavaigaida nAma
guru sainyasharadhiyoLu pANDavara dATisitu siri krSNa divya nAma

caraNam 3

kOpa vaniteyaru kuTTutta bIsutta tA pogaLutippa nAma
tApasanu sAndIpa mukakunda sEnaranu kApADidhariya nAma

caraNam 4

sukhavAda kAladali I nAmagAyanavu akaLanka krSNa nAma
nikhiLa dukkhada kAladalI gAyanavu divya sukrtavaha krSNa nAma

caraNam 5

sakala bhakutarigIva sadgatiya karedu shrI lakumipati divya nAma
sukhavanadhi aravindanAbha purandara viTTala bakavairi kolida nAma


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016