Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhAratIshane enna


bhAratIshane enna
raagam: madhyamAvati

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: tripuTa
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

bhAratIshane enna bhavajanita dukkhava dUra mADudi ghanna sannuta varENya

anupallavi

vAravAradi bhajipe ninna murAri vArija padadi ena mana sEri shAntadi mukuti padavanu tOri pore karuNALu uttama

caraNam 1

vAyu suta hE dhIra shrI rAma kinkara rAya mahAdurdhara
sadguNa karuNAmbudhi mAya danuja vidAra sucaritra sUra
tOya jAmbakanA satiya gaLa nAyakanu bndoyye kapaTadi
jIyaneE vAridhiya langhIsi kAyajana paDedAke gungura
Iyulittali vanadoLiha gaLa nAyakaru bandhiDiye avarA
kAya kaNDisi tirugi dasharatha prIyanige su-kSEma tiLuhida

caraNam 2

guru kulAmbudhi sOma endanisidane mahA guru parAkrama bhIma
draupadi manOjaya karuNa vAridhi sOma raNa rangadhAma
dUruLa duryOdanau nimmanu aragina maneyalli pOgisalu
hariya dharmAdigaLa kaikoNDa haruSadindali teraLi bandA
vara hiDimbaka baka mukhAdyara taridu yadukula jAta krSNana
parama kinkaranAgi satatadi mereva pANDava jAta khyAta

caraNam 3

madhya gEhanoLudisi vara vIra vaiSNava paddhatigaL-anusarisi
mAigaLa kubhASyava geddu guruvendenisi madhvAkyanenisi
siddha mUruti hari anugraha baddharAdA janake bhEdava
tiddi tiLuhida munivarEndra prasiddhavAda parAjitane
ennuddharisutali cendadali prasiddha mauni giriyali nindiha
madhvapati purandara viTTala dUta muddu plavagAdhipara shEkhara


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016