Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: hanumana bhIma


hanumana bhIma
raagam: mOhana

Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: Eka
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

hanumana bhIma madhva muniya nenedu badukirO

anupallavi

anumAnangaLilladale manObhISTangalanIva

caraNam 1

prANigaLa prANoddhAra jIvarOttamaru mattu prANApAna vyOnOdAna samAnaroLut-krSTa
kANirEno kAya karma caSurindriyagaLige trANagoTTu salahuva jANa guru mukhya prANa

caraNam 2

kAmadhEnu cintAmaNi kalpa vrkSanAda svAmi prEmadindali neneyuvavara bhAgyakeNayuNTe
sAmAnyavallavO Ida mOkSa sampadavigaLa dAta A maha aparOkSa jnAna dArDhya bhakti koDuva

caraNam 3

avatAra trayangaLalli hariya sEvisuta mattu tavakadinda pUjipa mahA mahimeyuLLavaro
kavita vAkyavallavidu avivEka vendeNisa bEDi bhava bandhana kaLeva kAva purandara viTTalana dAsa


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016