Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: ninna daya


ninna daya
raagam: mOhana

Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: aTa
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

ninna daya drSTige cittavilladire munnEnu gatiyu enage

anupallavi

cennAra celuva kEshavarAya nambideno dhanyana mADi salahO dEva

caraNam 1

ariyenO tAratamyanusAgaraLinda guru hariyaranu bhajiside
garuva ahankAradali aishvarya madadinda parara nindisutadalidde
aruNOdayadaleddu kSadbahaLavahudendu mOre toLeyade mellutidde
ghOra duritagaLa eNisidare nele kANe morehokke hari rakSiso

caraNam 2

snAna mADidarenna dEha tALadu endu kaLLa nAmava tidduve
ghanna brahmaru upanyAsa mADidare kaNDu kOpadinUkuve
dInatvadinda obbarige ruvvi koDadale dhana gaLisi kUDhAkuve
Enu mADali janma vyarttavallade keTTe nInE rakSakanu kAyO dEva

caraNam 3

satisutara mecci tAyi tandeya kUDe ati dvESavanu mADuve
pratyEka vaNTiyali vagatanadi maneyoLage nigrahava mADuve
kathe purANa shravaNa mADuvavara baLighOgi prati bhaNDa mADuve
cittajana paDedantha acyutana lAlisO kutsita buddhigaLa biDisO dEva

caraNam 4

iruLu hagalu manasinoLu kSUdra mAtina dhyAna hariyendu smarisavilla
dhareyaliha pararanganeyara celuvike kaNDu bidhoraLi keTTenalla
horavaru enna muvvatteraDu mandigaLa gurige baliyAdenalla
shrI ramaNa kSamisayya sarvAparAdagaLa ninna kinkaraneniso

caraNam 5

keTTa ajamiLage nI koTTe mukutiya bEga kAyide draupadi mAnava
shrSTIsha nInariye avara sariyAguvene dAsAnudAsa nAnu
iTTu nimma pAdadaDiyalli halakAla manaviDvande mADalenna
saDeyanADuvanalla purandara viTTala daDa sErisO ennanu dEva


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016