Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: ninna divya


ninna divya
raagam: mOhana

Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: aTa
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

ninna divya mUrutiya kaNNu taNiya nODi dhanyanAdeno dhareyoLu

anupallavi

innu I bhava bhayake anjaletako cenna siri vEnkatEsha shrIsha

caraNam 1

Esu janmada puNya bandodakido shrI svAmi puSkaraNiyoLa
snAna japa tapa mADi varaha dEvara nODi shrI svAmi mahatvArake
shrI sarIravanu IDADi pradakSiNe mADi lEshadim pogaLudali
A suvarnada garuDa kambhavana nODi santOSadim koNDADida bIDade

caraNam 2

nenneraDane dvAravane dANDi pOgudali daTTaNiyu bahu janadali
gaTTi manadali taleya ceTTiDuta neTTane kaTTAnjanake tA barutali
krSNAjinadavara peTTugaLa kANutali kangeTTu hariyenutali
beTTadhipati ninna drSTinda kANutali suTTidenneya duritavu sarvavu

caraNam 3

shiradali ravikOTi tEjadindevantha vara kirITavu kuNDala
koraLoLiha sarige vaijayantiya mAle pari pariya hAragaLanu
uradi shrIvastavanu karadi shanka cakragaLu vara nAbhi mANikavanu
nirupama maNI khacita kaTisUtra pItAmbara caraNadhvayadandugeyanu innu

caraNam 4

ikSu shApana pitana pakSIndara vAhanane lakSmIpati kamalAkSane
akSaya aja surEndrAdi vanditane sAkSAt jagannAthane
rAkSasAntakane nirapEkSa nitya trptane nirupama nissImane
kukSiyoLagirELu lOkavanu tALdavane rakSisuvudendu dayadi mudadi

caraNam 5

uraga giri arasu nimma caraNagaLa kaNDa mElE uraga kari vyAghra simha
arasu cOrAghni vrushcika modalAda pari pariya bahaLa bhayavu
parama viSaya lampaTadoLage nA sikadante karuNisuvu dolidu dayadi
smaragathika lAvaNya tande purandara viTTala sharaNa jana karuNArNava dEva


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016