Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: vAsudEvana nAmAvaLiya


vAsudEvana nAmAvaLiya
raagam: mukhAri

Aa:S R2 M1 P N2 D2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: jhampe
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

vAsudEvana nAmAvaLiya klptiyanu vyAsarAyara paryanta varNiside nAnu

caraNam 1

kEdAra rAmEshvara kirukuLada bhUtaLada pAdAravinda tIrtta prati kSEtrava
Adaradi lakSa ippattaidu sAvira krtiya vEda shAstra purANa vividha sammatiyinda

caraNam 2

suLAdi aruvatta nAlku sAsira bahu vratavu nAmAvaLiyu mUvattaidu sAsiravAgi
nalidu shvEta dvIpa anantAsana vaikuNTha salEshaSana mahimeya baNNisidEnu

caraNam 3

brahmalOka kailAsa bharadi digpAlakara pramEya embhattu sAsi pELidEnu
samnata halavu kathesAra tombhattu sAsiravu ommanadi hELidEnu odagi janarella kELi

caraNam 4

Ahnika guNa janmASTami EkAdashi nirNaya shruti sahita varNisidEnu
anagha agaNita mUrti gaNDagI shileyanu ghana kalyANa dEsha aruvattu sAsiradi

caraNam 5

madhvarAyara mahime maha guru parampare prasiddha vyAsarAyara pariyantavu
siddha tantrasArOkta sEvakara tAratamya uddharisi nA nimage Urviyali pELiside

caraNam 6

avaravara mUrti dhyAna avaravara vara kIrtimAna vivaradali nA nimage vistariside
havaNeyindippattaidu sAsira krtiyannu bhuvanadali pELidEnu budhajanarella kELi

caraNam 7

indu nALku lakSa eppattombhattu sAsira krtiya kantujanakana nAma ghana mahimeya
santasadi shruti sammati pramANadali shrImanta purandara viTTala vyAsamunige pELisida


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016