Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: guruguhAdanyam na jAnEham


guruguhAdanyam na jAnEham
raagam: balahamsa

Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 R2 M1 G3 S

taaLam: jhampa
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

guruguhAdanyam na jAnEham guptAgamArtha tatva prabOdhinO

anupallavi

aruNOdayAnanta kOTi brahmANDAkAra shivAdi dharAnta tatva svarUpiNO

caraNam

sahasra daLa sarasija madhya nivAsina sakala candra bhAskara tEja prakAshina
sahajAnanda sthita dAsa vishvAsina saccit sukhAtmaka vishva vilAsinO aharaha
prabala hamsa prakAshAtmanO dahara vidyA pradAyaka paramAtmanO
jahadaja hallakSaNayA jIvaikyAtmanO raha pUjita cidAnanda nAthAtmanO


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016