Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: pAhimAm ratnAcalanAyaka


pAhimAm ratnAcalanAyaka
raagam: mukhAri

Aa:S R2 M1 P N2 D2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

pAhimAm ratnAcalanAyaka bhaktajana shubhapradAyaka

anupallavi

mOhajArALakEshi varadhava muktiprada nata virinci mAdhava rOhiNIsha ravi vahninayana bhavarOga haraNa nipuNatara caraNa shiva

caraNam

sadyOjAtAdi pancamukhAri SaDvarga rahita hrtsancArA vidyOdaya viyadAdi prapanca
vikalpAtIta tatva vicAra vidyAtmaka shrI cakrAkAra vicitra navaratna giri vihAra
gadyAnuviddha padyAdi vinuta gangAdhara Agama sAra adyApyArya vamshajAta tUryajAti
bhrtAkhaNDa kAvErI nadyOdakAbhiSikta sharIra anAdi guruguha kumAra mArahara


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016