Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shrI kamalAmbikE avAva


shrI kamalAmbikE avAva
raagam: ghaNTA

Aa:S G2 R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

shrI kamalAmbikE avAva shivE karadhrta shuka shArikE

anupallavi

lOka pAlini kapAlini shUlini lOkajanani bhagamAlini sakrdA lOkaya mAm sarva siddhi pradAyikE tripurAmbikE bAlAmbikE

caraNam

santapta hEma sannibha dEhE sad-AkhaNDaika rasa pravAhE
santApa hara trikONa gEhE sa-kAmEshvari shakti samUhE
santatam mukti ghaNTAmaNi ghOSAyamAna kavATa dvArE
ananta guruguha viditE karANguli nakhOdaya viSNu dashAvatArE
antah-karaNEkSu kArmuka shabdAdi panca tanmAtra vishikhAtyanta
rAga pAsha dvESANkusha dharakarE ati rahasya yOginIparE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016