Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shrI mangaLAmbikAm


shrI mangaLAmbikAm
raagam: ghaNTA

Aa:S G2 R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: jhampa
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

shrI mangaLAmbikAm cidgagana candrikAm cintayEham sadAshiva nAyikAm

anupallavi

nAmarUpAtmikAm navaratnamAlikAm hEmavarNAm shukAm himashailabAlikAm

caraNam

kanaka kalasha sushankha ghaNTAdi pUjOpakaraNAm aruNa kiraNa kAntiyuta caraNAm
manu candra vaishravaNa madanAdyupAsitAm mahadAdi kumbhEsha mAnasOllAsitAm
manana dhyAna niratA mahApuruSa guruguha vinutAm vidhi vihitAm vIrAdi sEvitAm
vanajAsana prabhrti vAnchita phalapradAm vanamAli sOdarIm vara tripurasundarIm


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016