Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shrI rAjarAjEshvarIm


shrI rAjarAjEshvarIm
raagam: madhyamAvati

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

shrI rAjarAjEshvarIm tripurasundarIm lalitA bhaTTArikAm bhajEham bhajE vidEha kaivalyam Ashu Ehi dEhi mAm pAhi

caraNam

ArAdhayAmi satatam gam gaNapatim sauhu sharavaNam am Am sauhu trailOkyam aim klIm sauhu sarvAshAm hrIm klIm sauhu samkSObhaNam
haim hklIm hsauh saubhAgyam hsaim hsklIm hssauh sarvArttham hrIm klIm blEm sarva rakSAm hrIm shrIm sauh rOgaharam hsraim hsklrIm hsrauh
sarva siddhim ka ai i la hrIm ha sa ka la hrIm sakala hrIm shrIm sarvAnandam shrInAthAnanda guru pAdukAm pUjayE sadA cidAnanda nAthOham kAmEshvarAnka nilayAm vaishravaNa vinuta dhaninIm gaNapati guruguha jananIm niratishaya shubhamangaLAm mangaLAm jayamangaLAm


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016