Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: tyAgarAjAdanyam na jAnE


tyAgarAjAdanyam na jAnE
raagam: darbAr

Aa:S R2 M1 P D2 N2 S
Av: R2 S N2 S D2 P M1 R2 G2 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

tyAgarAjAdanyam na jAnE guruguhAdi samasta dEvatA svarUpiNah shrI

anupallavi

rAgAdi vrttirahita svAnubhOgAnanda sphUrtti vishESAt bhU- gandhavAha vahni jala gagana puSpavadyajvamaya mUrttE shrI

caraNam

satva raja tamOguNAtIta satya jnAnAnanda rUpiNO dvitvAdi bhEda
kartana paramAdvaita svAtmAnanda rUpiNO tritva paricchEda rAhitya
traipada paramAdvaita rUpiNO tatvam padArttha shOdana shESita tatpada
lakSyArttha svarUpiNO tatva samaSti vyaSti rUpalaya tArakabrahma
rUpAtmanO tatvam svAtiriktas-sahanatat saktamAna rUpAtmana shrI


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016