Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: venkaTEshvara yAdava


venkaTEshvara yAdava
raagam: mEgharanjani

Aa:S R1 G3 M1 N3 S
Av: S N3 M1 G3 R1 S

taaLam: rUpaka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

venkaTEshvara yAdava bhUpatim AshrayEham vishva vikalpApaham vidvajjana kalpa bhUruham vadana sarasIruham

caraNam

kankashaila madhyasthita kArtikEya shiva guruguha karuNA kaTAkSa pAtram kanjadaLAyata
nEtram kankaNa hAra kirITAlankrta sundara gAtram kAncana vrSTiprada mEgha ranjita bahu kSEtram
pankaja bhavamukha surakrta sakaLa niSkaLa stOtram sankalpa vikalpa rahita saccidAnanda mAtram


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016