Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhavati vishvAsO


bhavati vishvAsO
raagam: mukhAri

Aa:S R2 M1 P N2 D2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: tripuTa
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

bhavati vishvAsO mE bhavatu sadA

anupallavi

vividha tApaharaNi vIta samshayalEsham

caraNam 1

shrutirAshiSu bhuvanE subahudhAramAkAnta tava vidyamAnESu bahuSu bhinnamatESu
Itaratra na mE bhUyAdIshE patrapAtO api natapAla yatA tathA nAtha sudrDhamayE

caraNam 2

vana sancaraNa nadIprataraNa ranAdyAsudhana bhItikarAsuca khalu vipada vastAsu vanajAkSa bhuvana pAvana nO bibhEmi yathAnanu tathA nirapAyO nAradAdi pUjita

caraNam 3

varada pANDavEyOddha vAkrUrAdayO yEna parama vipadambOdhipAramgatA nUnam
parama vApuriha tE padamapi krpayA tE para cidAnanda shrI padmanAbha murArE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016