Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhAvayE padmanAbham


bhAvayE padmanAbham
raagam: madhyamAvati

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

bhAvayE padmanAbha-mihAnisham bhavya guNa nilayam

anupallavi

dEva muni sharaNam dInajaa bharaNam bhAvuka vitaraNam pankaja caraNam pAvanAtbhuta tarAtma caritram pApajAla ghana sAlalavitram sEvakAshaya payOruha mitram cinmayam nayanaji dashapatram

caraNam 1

hEma virAjita divya krITam kOmaLa mrgamada bindu lalATam
bhIma samara bhuvi nikrtta nishATam bhUmi bharAsura vanhIkrupITham
kaminI jana manOhara rUpam khaNDiAkhila carAcara tApam
kamadam sukrta hInadurApam kamhAra kaTakAdi kalApam

caraNam 2

vAraNa shOka payOda samIram vArida ruciratarAbha sharIram
mAra janakamambhOdhi kabhIram mAnyatara sujana sEvyamudAram
shrI rasA rucira kELi vilAsam kSIra sAgara shayam mrdu hAsam
ghOra ghOra bhavatApa nirAsam kunda ninda karadAmala pAsam

caraNam 3

vAsava mukha sura sannuta lIlam bhAsura kanaka madApaha cElam
dAsa jana nivaha kalpakasAlam tApasa mAnasa kalpitakhElam
vAsarEsha shata shObhi rathAngam bhAsamAna khagarAja turangam
vyAsa varNita mahatvama bhangam vyakta pUrNa karuNOdyada pAngam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016