Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: cintayE padmanAbha


cintayE padmanAbha
raagam: mOhana

Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: cApu
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

cintayE padmanAbha-mudAram shrI rasa jIva nAyakam

anupallavi

antakAntaka mukhAkhila suragaNa santatAshrta caraNa gugamiha sArasAyata lOcana hrdi

caraNam 1

nandanIya ghana kAnti vilAsam kunda sUna sadrshOjjvala hAsam danta shukavaramanca
nivAsam nandakAdi hEtisa bhAsam indu bimba samAnanam kuru vinda radam murashAsanam
bhakta vrnda pAlanam ghOra jinirmita vimata nAshanam janArdanam sundarAnga vinirjita
ratnadhAram sarasIruhaAsana vandanIya guNAlayam nava sarasIruha samacaraNam nakha
vidhu kiraNa parihrta sharaNAgata jana durita timira mati bhUrimahasam

caraNam 2

sAmaja parivrDha sankaTa hAraNam kAma hIna vara tApasa sharaNam
kSEma dAna satatOdyam akaraNam ramaNiya kaikA sharaNam hEma
bhUSaNa bhAsuram vanadAma virAjita kandharam sarvakAmadam param
lIlAdhikarpara kalita mandaram pItAmbaram yAminIshAdinEsha nEtrayugam
lOka pIDana parayAtudhaNa kula su-gaNa bhujagam kari hastapIvara kOmaLOr-
yugaAncitam lasadamita bala jhasakama ThakiTi mukha vimala tanupari sAmita
khalatara vimata mada bhara mAnata bharaNam

caraNam 3

ghOra ghOra bhava kAnana dahanam kSIra vArinidhi kalpita shayanam
nAradAdi muni viracitamahanam bhUri pApatula pavanam tArA mauktika rAjitam
vishadAruNa kaustubha dIpam parivAra sEvitam bhrgu pAda lAncita vatsa bhASitam
garuDAsitam pArijAta sumAdhi sura bhIkacam kOmalAdhara jita cAru bimba phalaAti
shOnaruNam kara padma dhrtadara nirajAdigadam shubham shruti vitati paTha na
vivrta vadana shata dhrtinija vasatisita sarasIruha satata vilasita su-nAbhi kamalam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016