Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dEvakIsuta pAhimAm


dEvakIsuta pAhimAm
raagam: madhyamAvati

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

dEvakIsuta pAhimAm harE mukunda dEvakIsuta pAhimAm

anupallavi

tAvaka padayuga sEvakamanu dinam dEvadEva karuNA paripAlita jagatritaya patatri parivrUDhAradhara

caraNam 1

amitrakula timira mitra padayuga natatrida shapaya vinOcana namatridivapati bhavatraTana paTu
paritra sarasija vilOcana tvamatra gatirapi paratra bhava mama pavitra guNagaNa nikEtana citra
bhAnunibha cElAgatika mitra tOSita kucEla vrtta vairi sahaja trinEtranuta vicitratara valitraya lasadudara

caraNam 2

kSurapra vinihata murapra mukhasura ripupra kara guru krpAkara hara pramukha sura vara praNata
pada vara prada vimala ramAvara tara pratima shubha gaLapra vilasita maNipravara jita divAkara apramEya
guNa dhArAda rakasupradIka dhara dhIra citprakAsha mahita prabhAva bhuja balaprasabha hrtapradi bhaTamahiLa

caraNam 3

akhaNDatara vrSam rukaNDu sudha bhrgu vibhaNDaka tanaya mukhArcita shikhNDi varanava shikhaNDa lali-tasha shikhaNDa rucira niTilAjita sukgaNDatala vilasa daNDaja maNimaya kuNDalayugaLa virAjita khaNDitAnjana
samAbha sharajatuNDa vAriruhanAbha kuNdalIsha mada khaNDanEsha vimadaSaNDa jaladacaNDa tara mAruta


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016