Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dhyAyAmi shrI raghurAmam


dhyAyAmi shrI raghurAmam
raagam: madhyamAvati

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: k/cApu
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

dhyAyAmi shri raghurAmamanisham lOkAbhiramam

anupallavi

tOyaruha dALAya tAmEya krpAbhrta nayanam

caraNam 1

janaka sutA kalita vAma bhAgam vara sumitrA tanayanutam hata bhavarOgam
nishicara daLana catura bhuja jitAhi bhOgammrdula dhIra lasita yAnaha sitamatta nAgam muditara janaka vAkya paripAlam sAkEtapuramahIpam manuja rUpadharamamalammanu vamsha tilakamaya

caraNam 2

kara kalita vinuta bhava mUlam varamaNI nikara shObhitAnana kalApam
bharata parivIjita cAmara kalApam shrI kOsalapura nilaya nikhilajana
pUrNAnandakaram indrAdi suravarSita kusuma cayamaruNa kOTi samatIdhitam

caraNam 3

yamivara vasiSThAdi vinutam kumuda sharabAdhikapiyUta parivrtam nishi carAgryatama vibhISaNa bhUri vinutamdharmAnapEtamati mati dhIramaviratam sujana kula vimatada samUkha mardanamvIra lakSmI vilAsam samara bhIma taramiha shrI sArasanAbamamalam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016