Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: gAngEya vasana


gAngEya vasana
raagam: hamIrkalyANi

Aa:S R2 S P M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 M1 G3 R2 S (TyAgarAja)

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

gAngEya vasana dhara padmanAbha mAmava nava jaladAnga

anupallavi

ranga sthala phaNIphaNa ramaNIyaka guNAlaya murahara

caraNam 1

pAda vinamra nikara sukhamAmbuja garbha daLEkSaNa pAlita suragaNa
khaga turaga vEda nikara bahu vidha vandanIya duritApaha sucarita
pada yugaLa bhajanamayi dinamanudisha ramA nAyaka su-lalAma parama

caraNam 2

pAvana mattakari samagama suma sAyaka mada pATana ruciyutatanu
subhaga bhAva shamala vimadana bhAratIsha ghana garva vinAshana
kuvalaya pati sama vilasita su=vadana sadA saukhyamayi mudA dEhi vara

caraNam 3

vAraya pApamakhilamayi mAmita mOhana mrdu hAsa pAda vijaya khala
phaNI vihaga parilasa mama hrdi pannagEndrashaya sAdhu janAvana
sarasija bhava vala vitaLana pariNuta krpAvAsa bhavEkSipa mA viSayE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016