Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kalayE dEvadEva


kalayE dEvadEva
raagam: malahari

Aa:S R1 M1 P D1 S
Av: S D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: jhampa
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

kalayE dEva dEvamuru kAruNya nivAsam

anupallavi

valamathana mukha vibudha vandya mAnam anisham

caraNam 1

vimala maNiyuta makuTa vilasitara shirasam suma vashita kEshabharam sOma bAlabhAlam
kamala bANa cApa sama kamanIya cilliyugaLam ramaNIya kuvalayadaLa rAji nija nayanam

caraNam 2

tilaka kusuma vijaya paTu divya tama nAsikam kalita makara kuNDala kAnti dIpta kapOlam
aladhu shONa vara bimba phala surucirAdharam vilasita kundaradanam vishada manda hasitam

caraNam 3

aruNa kaustubha maNi hAra bandhura kaNTham puru kankaNa lasita prthu bhuja yugala shAlinam
varada mati rucira shrIvatsa virAjita vakSasam harimakhila jagannilayOdaram Ashrita vatsalam

caraNam 4

caturAnana nilayAyita cAru nAbhi puTama jita mati pitaru cira vasanaAvrta ghanOrubhAgam
ati manjujangAyugama laghumava vArinidhi patita mandarOddharaNa para kUrma padAgram

caraNam 5

uraga parivrDha shayana munnidratanu sushamam dara rathAnga shArnga gadAdyA yudha samsEvitam
dharaNI ramAkAntam agha haraNa caNa caritram bharitakari nAyakam shrI padmanAbhamAdyam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016