Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kalayE shrI kamala


kalayE shrI kamala
raagam: cenjuruTi

Aa:D2 S R2 G3 M1 P D2 N2
Av: N2 D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

kalayE shrI kamala nayana caraNE

anupallavi

kalayE kamalAsanAdi sakala vibudha sharaNE

caraNam 1

bhava bhaya bhara haraNEbhAsura ruci bharaNE bhajana shIla jana manObhi laSita vara vitaraNE

caraNam 2

sarasija madaharaNEsAdhu manO viharaNE sakala lOka durita rAshi giri kulisha praharaNE

caraNam 3

jaga durusukha karaNE jAta vipina caraNE jalajanAbha cANadAsa vipula kushala karaNE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016