Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mOhanam tava


mOhanam tava
raagam: mOhana

Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

mOhanam tava vapurayi murahara mAmakE hrdi vilasatu samadhika mOda kAraNam ambujanAbha vibhO

anupallavi

dEha rAjita vara hari candana bhUra mA vadanAmbuja madhukara vAhinIsha gabhIra murAntaka sEvakAkhila shOka nivAraNa

caraNam 1

pAvana su-carita pankaja su-nayana shrI vijita madana shIta kara vadana dEva madhukaiTabha
ghana vanadAva paTu kALIya mardana dEva tanuja vidyAdhara sEvita dInajana nikara kalpaka bhUruha

caraNam 2

gOpa nivahayuta kOmaLa tamahasa kOpaha dashakaTa ghOra ditija dhUtapApa hrda sarva carAcara tApa baladEva sahOdara bhUpa tilaka dharmAtmaja sukhakara bhUmI vihita bhara nAshana yaduvara

caraNam 3

nIla suSama bhuvanEsha kara vidhrta shaila nihata shishupAla kanaka nibhacEla ghana sAra tilakita niTila madhurAlApa nAmala kAla vimata tE vAdhipa sannuta kAma janaka kalitOSa hara bharaNa


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016