Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: paripAhi mAm


paripAhi mAm
raagam: mOhana

Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: cApu
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

paripAhi mAm nrharE murArE

anupallavi

sarasija bhavanuta sAdhu lOka bhayApaha

caraNam 1

sharaNAgatAdi haraNa dEvadEvasha sutamanyu nata
caraNa vara tApasa hrdayavArijAtagaLa hamsa

caraNam 2

tanuja nikara damana dhanyakayA dhUtanaya sankaTa
shamana janita bhuvana bhIti kanaka kashipuka kAla

caraNam 3

shamala shalabha dIpa bhakta vIkSaNa shamita nistula
kOpa kamala daLa nayana kamalanAbha satatam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016