Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: sArasa daLa nayana


sArasa daLa nayana
raagam: gauri

Aa:S R1 M1 P N3 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: maTya
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

sArasa daLa nayanasarasa kutukamamari jana sannuta jaya jaya

anupallavi

mA ramaNa varada gatamada sEvita madana janaka parabhISaNa jalajanAbha para

caraNam 1

vimla vidhu vadana shubhaguNa samudita munijana vimatadaLana paTu bhujabala bhujaga vara shayana
kamala bhava vinata padayuga sakala jana sharaNa kaluSadava dahana murahara bharita puruSa karuNa

caraNam 2

dharaNi bahuLa bhara
hrtipara mrdutama vihasita taraNI shata lasita su-makuTa kaTaka valaya dhara
garuDa gamana ghana jani mrti haraNa caNa carita kalita kanaka nibha vasana vinata sama sukhada

caraNam 3

surabhi hariNamada tilakita niTila taTa parama sarasa vacana jita madhurasa madhuvana viharaNa
sari dadhipa sadrsha nirupama purahara sumahita janita ditija bhaya niravama mama shubhamayi


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016