Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: sEvE shrI padmanbham


sEvE shrI padmanbham
raagam: mOhana

Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: jhampa
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

sEvE shrI padmanAbham anisham

anupallavi

dEvarara makuTamaNI dIptinIrAjita pAdam

caraNam 1

parama bhAgavata divAkara yatIndra nayana gOcara bAla rUpadharam sarasijEkSaNam
paripUjana sAlagrAma haraNa kupita samyamikara vAritama drshyamatha paramA kOmaLa hasitam

caraNam 2

tadanushOka bhara bharaita daNDivara gavEshitam muditam matsya tIrthAncita mOhanOttamAngam
sadayam shanka cakra tIrtha sannihita nija bahum vidita dharmAdharma tIrthavinyaata pAda padmam

caraNam 3

ati mahitEdrsha rUpAkalana su-bahu vismita mUnidrayAcanayA bhrta karuNArasam
yati vENudaNDa tritayamAna sankucitam vrti vilasaddvAratraya pAvana vimAnAshrtam

caraNam 4

tarasa yOgikrta saparyam dhara niramAyutam amalam garuDa krtanuti rasikam-uraga shayam Isham
parama pAtaka hara padma tIrthAdivrtam sarasamiha syAnandUra janatA puNya nikAyam

caraNam 5

vara vanci mArtANDa varmamahivala mathana parikalpita lakSadIpAdi paramOtsavamuditam caraNa pankajaika gati sAdhu lOka pOSaNAya kAruNya dhrta dIkSam gaLitAvadhi kAlam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016