Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: vanajAkSam


vanajAkSam
raagam: madhyamAvati

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

vanajAkSam cintayEham

anupallavi

jita danujam parvatamidanujam mukundam

caraNam 1

vimala tara pArvaNa vidha maNDala sadrsha kamanIya
mukham anishamara gandharvaAdyabhi nuta mata nIlam shata
kumbhOpamita rucira cElam padAmbujana pravanapAlam padmanAbham

caraNam 2

kalasha bhava saunaka kamalAsana tanaya kalitam anupama
shamaladhana vallIdaLana shitakuThAram nAnA ratnOjjvala
bhUSha mudrAmkrpArasA kula nEtram acala dhIram padmanAbham

caraNam 3

kara parilasadari kambu gadAmbujamuru
puNya bhrtalOka paribha janIya parimita guNa
vAsam kandarpa sundara tara tanu bhAsam syAnandUra-
pura kalitadhivasam shrI padmanAbham


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016