Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kaNDAr manam


kaNDAr manam
raagam: maNirangu

22 kharaharapriya janya
Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

pallavi

kaNDAr manam kuLirum kanyAkumariyE karuNait-taDam kaDalE

anupallavi

viNDAr pErinbam eida viLangum paradEviyE vIrar kula deivamE veTri tarum durgaiyE

caraNam

kAlamellAm uLLam kashindu kashindurugum kannit-tamizh pADik-kai kUppi
vaNanginEn nIlak-kaDalOram niTTai kUDi ilagum nINDa tavak-kOlamE kAlak-kathaigaL
sholum vElai muzhakkamuDan jnAla nATakattai naDattum shuddha shaktiyE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/08/2016