Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: gOkulat-teruvinilE janma kOTi tavam


gOkulat-teruvinilE janma kOTi tavam
raagam: cenjuruTi

28 harikaambhOji janya
Aa:D2 S R2 G3 M1 P D2 N2
Av: N2 D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

gOkulat-teruvinilE janma kOTi tavam sheidAlum kANariyA
mAdhavam nADit-tavazhttu varudE navanIta nATTiyamADi varudE
kumudam malarndu muzhu mati kANudu kozhi kamalam alarndu kadir
kANudu amudam maNandu engO pOghudu antarangamaTTum ingu Aghudu

anupallavi

vAri vagiDeDuttu mallikaip-pU shUDi vAri viTTudu shAyak-koNDai
mAmayil pIli adan aNDai varisaiyAgha tOraNa maNi kaTTi marakatamaNi
muttAramadu kaTTi iru purac-cUraNa kuntalangaLoDu irum irum ena
viLaiyADu maNi shUTTi darishanamura veghu lAvaNyamAgha tamAlat-
tazhai alankramadu kaTTi tayiroDu veNNaiyum uriyoDu pAlaiyum
taTTi koTTi varum paramETTi idO eTTi

caraNam 1

vEdAnta mozhiyinuL viLaiyum parattuvam oru kai veNNaikku shonnapaDi
ADum sarasattuvam nAdAnta mOnattil ADum praNatvam nANakkuzhal isaikkum
Anandam rasatvam tAtaka tiritaiya tiritai ena tALamiDu daNDaiyODu naTamADi
tayiruk-koru vaghai pAlukkoru jati dadhi kaDainda veNNaik-koru naTanam
tIdara vaghuttu niruttam ADudu shenrorukAl kanrin pin Odudu AdaravuDan
en nenjam pughundu attanaiyum koLLai koNDAghudu

caraNam 2

pashu veNNai tayir koNDa uri kaTTinarO param poruL tanaip-piDikkap-
pori kaTTinarO dashai mUDum uDal koL piravi eDuttArO illai dAmOdaranukku
mALikai eDuttArO dishai parandu oLi vIsum shen-kadirum tingaLum oLi payinra
poruLiduvO teru paranda pudiyaLaindazhagoDu shiruvar arugADi sheyalaNindadO
isai ezhuduLai tiranadu viLangu kuzhal Enda karamAghi ninradO alladu
enadunadu ena pEshappaDum mAyaiyai Lam kanrAkki oTTiyaNaittadO

caraNam 3

endap-poruL uvamai shonnAlum adarkkum oru Etramaik-karpikkum alankAram
antarangamellAm vilai pEshi koLLai koLLum aLavuk-kaDangA oyyAram
cintittavrukkellAm tittikkum tEnaDi tittikkum tEnai minjum engaL perumAnaDi
anda mighu tunbattai porulAgha shUTTi aNDattai maNakka vaikkum engaL perumAnaDi

caraNam 4

nazhuvu vizhum kambaLattai lAvakamAi eDuttu nAgarIkamAi aNiyum azhagu tanakku
Ezhu Irulagam vilai kANAdu pODi Etram teriyAdaDiyO unakku tozhum aDiyavar
tanakkum oru lIlai duSTar tamai azhikka oru lIlai sundara mighu oru gOpiyar
shonna vaNNam turu turuvena viLaiyADum oru vElai kozhu kozhuvadenat-
tellai vaghuttiDum kuNDalangaLuk-kOyAda vElai kunindu paDam virinda
kALiyan talai naDandadoru lIlai nalla vELai

caraNam 5

attanai yOgiyargaL maNNAi irukkArO engaL kaNNan kazhal paTTu munna
ittanai pErinuLLum bhAgyam shilarukku engaL ayyan eDuttoru piDi dinna
iLam kamalam daLam virindu vazhiyinil ingum angum nOkkudu poruL enna
engEnum aDiyArgaL kUviDa adai irundaruLak-kANuvadO oru cinna
vaLam kaNDa kazhal vazhiyE tuLLiDum pashum kanru varuvadO adu munna
vAnavar Anavar pUmalar tUviDa mAdhava yOgyarAnavar EviDa


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016