Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: haladharAnujam prAptum vayam


haladharAnujam prAptum vayam
raagam: maNirangu

22 kharaharapriya janya
Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

haladharAnujam prAptum vayam AgatA dEhi dEvI shrI
akhilANDEshvari guruguha janani Ananda sukha vara pradAyini

samaSTi caraNa caraNam 1

jalada paTala dhyutigAtram nija caraNAgata uttAra gOtram daLa
kamala vipula nEtram sanakAdi muni stuti pAtram akhilANDEshvari guruguha janani shrI
Ananda sukha vara pradAyini shrI

caraNam 2

krta haiyangava cOram abhi kEshavam pUrvam rAmAvatAram mrdu madhurAdhara
shObham udAram mOhana madhuripum yamunA vihAram akhilANDEshvari guruguha janani shrI

caraNam 3

kALiya phaNapadanyAsam api kamalA kuca kumkuma dhara bhAsam khElita gOkula
vAsam api kIrti kAyaka dAsAnu dAsam akhilANDEshvari guruguha janani shrI


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016