Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mAnE avartAnE


mAnE avartAnE
raagam: AbhOgi

22 kharaharapriya janya
Aa:S R2 G2 M1 D2 S
Av: S D2 M1 G2 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

mAnE avara tAnE varavaghai irukkudu shonnEn vArAda kAraNam ArAyappOi vanda

anupallavi

gAnamudak-kuzhal tEnAi ishaikkinra kaNNan inguvarum vaNNam onru sholvEn
kAdODu kAduTruk-kELAi rAsakkalavaramidilE maranda kanruDan varum pashu onrinai
kayiraNaindirukkirEn pArAi oru kaNamAghilum iNai piriyA mAnamAnadu
ini tEDavum kaninduruga parandu varuvAraDi tEDiyE Odi

caraNam

marai munivOr sheyyum mAdhavam enrAlum mAdhavan sheivadu haTamE AnAl
mandaip-pashuvODu kanrinam shUzhndAlO mannanukku iruppiDamE yamunait-turai ttanilE
pashum shOlaiyiDaiyilE tom tom enrADuvAr naTamE anda kalavaramidilE maranda tEDiyE ODi
mangaLa tunga (mAdhava pancakam). Uttukadu Venkatasubbier.
1. mangaLa tunga nirantara candra brnda dharAdhipatE
mAdhava kaura vasana maNI nUpura marakata hAra surAdhipatE
ankita candaNa anupama samguNa anjana rUSita nayanapatE
hari hari mAdhava madhusUdana jaya anagha dundubi bhAgyapatE

caraNam 2

shankha gadA vanamAla sudarshana dhAraNa taruNa karajvalasE
cala cala nayana sudhAkara bhASaNa tantra svatantra svarUpa nidhE
amara gaNairapi vAncita padayuga amala kamaladaLa saumyanidhE
hari hari mAdhava madhusUdana jaya anagha dundubi bhAgyapatE

caraNam 3

bhadra vicitra caritra pavitra sumitra sumitra sumitrapatE
bhAvita lOka carAcara pAlana pAdayugaLa karuNA jaladhE
agaNita munigaNa ghOSaNa hari hari nAma sudhAsayutE
hari hari mAdhava madhusUdana jaya anagha dundubi bhAgyapatE

caraNam 4

lAlana lAlita lalita vilulita lalATa lalAmaka lasitapadE
nava nava bhAva manOhara khEda nikEtana hEtu vinOdagatE
Anana vikasita hasana mandabhara akaluSa sundara rUpanidhE
hari hari mAdhava madhusUdana jaya anagha dundubi bhAgyapatE

caraNam 5

ramya sugandha madhukara madugamata rAgamapAda ma pA dha pa mA
nAda gIta para kanjara yutavana nAnAvidha daLa hArapatE
amita ramita ghana kOlAhala shikhi arpita pinjala cirurapatE
hari hari mAdhava madhusUDana jaya anagha dundubi bhAgyapatE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016