Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nIla lOhita ramaNI (fifth AvavaraNam)


nIla lOhita ramaNI (fifth AvavaraNam)
raagam: balahamsa

28 harikaambhOji janya
Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 R2 M1 G3 S

taaLam: balahamsa.
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

nIla lOhita ramaNI jaya jaya jayatvattO jagadbhavati tvayyEva
tiSTati layam gacchati sarvArtha sAdhaka cakrEshvari jaya

anupallavi

shrI lalitE kulOttIrNa yOgini samUha stuti niratE paradEvatE vashitva siddhi varadE vidhIndra vinutE
(madhyamakAlam)
kOlAhala nava yauvana nirbhara kumkuma kaLabhAnkita kucamaNDalE
sEvita munijana maNDalE gandha tamasa iva bhava tATaka vara mitra
sama ratna kuNDalE mangaLasampada kAmitArtha phaladAyini
dukkha vimOcani sarvAnmOdini shUlini sarasija mAlini

caraNam

bahirdashAra cakra stithavarE nirvisESa para tatva dIpikE
sAmyAdi panca stithi simhAsanastithE mahanIya savikalpa
samAdhi sukhavara bindu pITha nilayE sadA varada sankalpa karuNAlayE
mihira kOTi sama shObhayutE mrdu mandahasita mukhE
vishvAtmaka haim klIm saum bIjavara mantrArtha bOdhakE candramukhE
(madhyamakAlam)
aham brahma tatvArtmaka vitaraNa nirvikalpatara cintAmaNi madhyE
saccidAnanda para vidyE atyatishaya shubha phala vara taru samUha
kadambavana madhyE Ananda nrtyE dyuti pallavakara kOmaLa dhrta
pAshankusha citrE bhaNDAsura samhAra caritrE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016