Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nIla vAnam pOl ilangi (kAvaDicindu)


nIla vAnam pOl ilangi (kAvaDicindu)
raagam: mAnji

20 naTabhairavi janya
Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 P M1 P G2 R2 S

taaLam: cApu
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

caraNam 1

nIla vAnam pOl ilangi neTriyiDai candaNattin nErttiyAi tilakam oLi vIshudE kaNDa
nenjamODu antarangam pEshudE nEshamAi uru vAsa mAmalar AshaiyAi prakAshamAghavum
ninru ninru kANa AshaiyAghudE inda nEram kUDa UzhipOlE tONudE

caraNam 2

pAThakam taNDaik-kolusum pAda kankaNa shilambum paNNum tava bhErikai muzhangudE pugazh
pADum nAlu vEdamum mayangudE bhayankarat-tiru mangayarkkoru pangaiyiTrezhilam kai iTragu
mAna candrak-kADena viLangadE manam mangi ninra jnAnamum tulangudE

caraNam 3

candanap-pEzhai purattu shAyaliTra tanmai ottu takka ninra ora shAyak-koNDaiyum
tAvit-tAvi tuLLum vIzhik-keNDaiyum tandanattana tandanattana tandanattana tandanattana
dAna mIvadAna pAda daNDaiyum kaNDu tArumArAp-pOccu mAya shaNDaiyum

caraNam 4

vaNNamum shiranda tOghai tiNNamum porundaghaTTi mAmuDi angumingumAi nOkkudE kaNDa
mayilum irumAndirundu nOkkudE marakatat-tiru uram aNittiru shara malart-tiru paragatk-koru
maTTamainda vIdi enru kATTudE manjanattAnanda vAri ATTudE

caraNam 5

kaNDavargaL cintaiyonri antarangamum payinru kAdalura taN naDai naDandanan angE
kANum vAsal munnaraik-kaDandanan kanru mADashai ninru nOkkavum shenra mAdarum
ninru kUDavum kanja malar vizhiyAl kavarndanan EdO kANa enru tEDiyum uvandanan

caraNam 6

tangu taDaiyinri vandu nangaiyin manai pughundu taNDaiyum kalakalakka ninranan
tannam taniyO mAmi nI enravan taLir mukhat-tiru aruLanaittaiyum kuLir matikkiNaiyuLam
oDuttadu tannilai izhandu AngE mayanginar viDai tAnum kUrAdAghiyum tayanginar


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016