Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: para vAsudEvam bhaja mAnasa


para vAsudEvam bhaja mAnasa
raagam: mandAri

50 naamanaaraayaNi janya
Aa:S R1 G3 M2 P N2 S
Av: S N2 P M2 G3 R1 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

para vAsudEvam bhaja mAnasa bhajita jana hrdayOtsava kEshavam

anupallavi

murahara kaiTabha madhu kula kAlam muni nArada sangIta lOlam
mudAkara sudhAkara sarOjadaLa bhavamOcana AyatalOcanam
ma ga ri sa pA ma ga sa ni pa ma gA ri sa ni sa ri sA ni pa ni sa* nI pa ma pa ma pa
sa ni sa ri sA ga ri sa ni sA pa sA ni pa ma ga nI pa ma ga sa* ni pa ma ga ri sa ni

caraNam

vilasita campaka mahAraNyam vENu viTapa dhrta lAvaNyam kalaham
sArpita kamala magaNyam kavi vEnkaTa krta puNyam kimanyam
(khaNDagati)
kamanIya makuTAgra navamaNI vilOlam kALIya rAja phaNa nrtya pada lOlam
ramaNIya racanIya muraLi rava jAlam rAga mandAri gaNa svara jAla lOlam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016