Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shankari shrI rAjarAjEshvari (eighth AvaraNam)


shankari shrI rAjarAjEshvari (eighth AvaraNam)
raagam: madhyamAvati

22 kharaharapriya janya
Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

shankari shrI rAjarAjEshvari jaya shiva sarva siddhi pradAyaka cakrEshvari kAmEshvara
vAmEshvarI bhagamAlini satatam tava rUpamanta cintayAmi aham cintayAmi
A (tisram): mangaLakara kumkuma dhara mandasmita mukha vilAsini ankusha dhanuhu pAsha daNDa bhAskara cakra nivAsini
(madhyamakAlam)
bhrngi sanaka munigaNa vara pUjita paramOllAsini bhutajana hitakAriNi
parapOSaNa vannivAsini vEnkaTa kavi hrdi sarasija vivaraNa paTutara
bhAsini vidhi harihara sura sammata nityAntara prakAshini

caraNam

parigI krta nAdAntara nityAntara anga rakSAkara traya prakArE ati rahasya yOgini parivArE girirAja
rAja vara tanayE shrSTi sthityAdi panca kAraNa krtyEndra gaNa sammAnitE yatIndra gaNa sammOditE
sharaNAgata nija jana varada sankalpa kalpataru nikarE sahaja stiti savikalpa nirvikalpa samAdhi sukha varadE
(madhyamakAlam)
para tatva nidhidhyAsana vitaraNa sarva bhIja mudrAdhipatE
bhaNDAsura mada khaNDana vaibhava cintAmaNi nagarAdhipatE
taruNAruNa mukha kamalE sakalE sArasa hita vidyAdhipatE
sadA cidambara nartana padayuga samakara naTanAdhipatE jaya shiva


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016