Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: svAmI umakku namaskAram tan-tiranilAda


svAmI umakku namaskAram tan-tiranilAda
raagam: mOhana

28 harikaambhOji janya
Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

svAmI umakku namaskAram tan-tiranilAda aDimai ennuDaiya indriyangaLilE arashu
koNDumundiranaLikka mOhana madhusUdana murahari mukunda ramAramaNa

anupallavi

tAmIyumyaikku guNamUTTi attanmaiyAl ulagellAm tanai ATTi nAmIya bhEdangaL
pala kATTi nATTiyangaL Aduginra nI paramETTi nAn mukhanukkirangi nI tandaruL
jnAnamirEl unaik-kANbavudum Edu nanru enronrirundAl adu un cintanaiyumanri
vEru poruLEdu anriyum unaik-kaNDa pinum kAmanai aNDina pErukkum arivum
irukkAdu anja varummAyai vanjanaiyiDAdu tanjamenum pErik-konja varum krSNa

caraNam

uruvAna meittavamE balanE uttamanE onrai eNNuvEn en gurunAthar pADum
un guNam kETTu unnilum kUDak-kANudE enna sheiguvEn oru pOdum iDaiyarA
satsangam vENum uLLUra pugazh pADi amudUra vENum iruLAna bhava
mAyaimunamODa vENum un ezhil koNDa shuzhalenra nizhalADa vENum
svIyatara bhAsa (shrI ranganAtha pancakam). Uttukadu Venkatasubbier.
caraNam 1

svIyatara bhAsa canda maNiyukta phaNa maNDita bhujanga shayanam
mEghavara vAsaka suvarNagiri saubhaga parabhavamanta ruciram
lInakara canda bhuvanatrayamudAkara sucim adhika bhUSaNakaram
naumi bhagavanta mukha mandahasa nandamati sundaram ananta shayanam

caraNam 2

rUpamava bOdham ati nUtana manOjnya madanam bhuvana mangaLakaram
vAridhi sudhAkara sudhAkara sukhAdura sumAdhura sushIlana padam
bhUtam ahatAtayam alankrta kaLEbaram akhaNDa karuNAlaya mukham
naumi bhagavanta mukha manda hasa nandamati sundaram ananta shayanam

caraNam 3

rAcara carAcara parAdhika durAkrti murAdi paTu bhIkara tanum
nArada varAdhinuta nIrada nibhAkara manOratha sumAdhupadam
nAdayuta gIta paravEda nindAnaka sanAtana janAdhika vrtam
naumi bhagavanta mukha mandahasa nandamati sundaram ananta shyanam

caraNam 4

siddhasura cAraNa sananda sanakAdaya munIndra gaNa ghOSaNaparam nitya
nIya racanIya vacanIya rasanIya ramaNIya kamanIya para nIyadaparam
padmadaLa bhAsa makaranda parihAsa nijabhakta bhava mOcanakaram
naumi bhagavanta mukha mandahasa nandamati sundaram ananta shayanam

caraNam 5

hEma makuTAdi kaTakAbharaNa kankaNa samujvala manOhara dhanum
gIta naTanAdaya kalAvrta sadAmuda niranjana su-mangaLakaram
bhAgavata rAma caritAmala dhUriNa vacanAdi paripUritakaram
naumi bhagavanta mukha mandahasa nandamati sundaram ananta shayanam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016