Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: yArum illAda tavamAna shuka mAmunikku


yArum illAda tavamAna shuka mAmunikku
raagam: gaurimanOhari

23 gowri manOhari mela
Aa:S R2 G2 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: k/cApu
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

yArum illAda tavamAna shuka mAmunikku Ayiramum namaskAram padinAyiramum
namaskAram agha niraivAghina tanmaiyODulAvi Ana poruLukkuDan tAnumuravAghi

anupallavi

kAriruLumAna bhava kAnakam kaDakka ena kaTrarinda jnAniyargaL nittam nittam uravAna
vAri aruLAna vEda vAkkinuLLE sAramenna vaNNanai vazhangum oLi varNanaiyum mIravena

caraNam

tAmarai pUtta mukham shAnta makaranda mukham tAnAyum harikathai tEn tangi eTkum
shoTTum mukham nAmam ennum annam enda nALum nIngAdAna mukham nADi vandu prEmai
tiru nangai vandu tangu mukham agha niraivAna tanmaiyODulAvi Ana poruLukkuDan tAnumuravAghi


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016